Liên hệ Chúng tôi

Oakridge KHỐI TIỂU HỌC

1414 Đường 24, phía Nam

Arlington, VA 22202-1500

Số điện thoại văn phòng chính 703-228-5840

Số fax 703-271-0529

Giờ học từ 9:00 sáng đến 3:41 chiều

Tham dự:

Báo cáo tình trạng vắng mặt / đi trễ qua email Oakridge.attendance @apsva.us 

Bạn cũng có thể để lại tin nhắn thoại theo số 703-228-5844 (24 giờ)

Phòng khám bệnh:

Oakridge Phòng khám trường tiểu học: 703-228-8156 

Trợ lý Y tế Trường học:  Elvia Gutierrez

Y tá sức khoẻ cộng đồng:  jalvanzo@arlingtonva.us

Đăng ký:

Đăng ký con của bạn

Liên Hệ: Denisse Ruiz Điện thoại: 703-228-8163

Ngày kéo dài:

Ngày kéo dài 

Giám sát viên: Margaret Jones 703-228-8159

oakridgeelem