Sứ mệnh & Tầm nhìn

Oakridge Nhiệm vụ:  Cung cấp một môi trường an toàn và thân thiện, nơi khoảng cách thành tích được xóa bỏ, và tất cả học sinh đều là những người học vui vẻ, khỏe mạnh và gắn bó với học lực xuất sắc.

Oakridge Tầm nhìn: Thông qua việc giảng dạy có mục đích, mọi trẻ em sẽ là người học hỏi suốt đời và là nhà tư tưởng toàn cầu, có tính phản biện.