Nghiên cứu trực tuyến

Oakridge học sinh học cách trở thành người sử dụng thông tin trực tuyến hiệu quả.

WHO.  Tìm kiếm Giới Thiệu or Về tôi.

Gì. Mục đích là gì? Nó có ý nghĩa không?

Khi nào. Có phải hiện tại không? Tìm ngày.

Ở đâu. Nó đến từ đâu? .com, .gov, .org, .edu, .net

Tại sao. Tôi có nên sử dụng thông tin này không? Nó tốt hơn một cuốn sách hay một cơ sở dữ liệu?