Montessori

Hướng dẫn Montessori

IMG_0309

Noemi Carmack

E-mail: Noemi.Carmack @apsva.us

Hướng dẫn Montessori đóng vai trò là mối liên kết giữa trẻ và các tài liệu. Hướng dẫn có trách nhiệm chuẩn bị môi trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của từng trẻ em.