Montessori

Hướng dẫn Montessori

bảng hiệu đèn neon với các từ sắp ra mắt

Tên: Kristina Stallings

Email: Kristina.stallings @apsva.us

Hướng dẫn Montessori đóng vai trò là mối liên kết giữa trẻ và các tài liệu. Hướng dẫn có trách nhiệm chuẩn bị môi trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của từng trẻ em.