Tháng: Tháng 7 2016

Giờ học và Dòng chuyên cần

Giờ Học: 9:00 AM - 3:41 PM Gọi hoặc gửi email cho chúng tôi nếu con bạn vắng mặt.
Đường dây chấm công 703-228-5844 (24 giờ)
Gửi email đến Oakridge.Attendance @apsva.us

Một thế giới, nhiều câu chuyện

Oakridge Cam kết của Trường: Chúng tôi tự chăm sóc bản thân. Chung toi cham soc lan nhau. Chúng tôi chăm sóc nơi này.