Tháng: April 2018

SEM-R đang hoạt động!

SEM-R trong hành động… Học sinh lớp 5 đọc, trao đổi và phân tích các văn bản tự chọn với thầy Chapuis.

Kỷ niệm Oakridgeđộc giả sung mãn nhất!

Lớp của cô Oxendine đọc nhiều giờ Đọc-A-Thôn hơn bất kỳ giờ nào khác Oakridge lớp học. Chúc mừng! Họ đã thực sự kiếm được bữa tiệc Pizza của họ. Bà Bentall và Dr. Wright đi xuống để xem qua một số lựa chọn yêu thích từ những độc giả hàng đầu của chúng tôi.