Tháng: Tháng Mười 2018

TIẾN TRÌNH TỔNG KẾT TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018

QUY TRÌNH TỔNG KẾT TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018 Quá trình xác định ranh giới trường tiểu học Mùa Thu 2018 đang được tiến hành, và chúng tôi biết rằng nhiều gia đình có thắc mắc. APS đã tạo ra một Engage with APS! liệt kê tất cả các trường có liên quan, thông tin hiện tại và cách để tuân theo quy trình, tìm hiểu về các cuộc họp và chia sẻ đầu vào. Nhân viên của chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn […]