Tháng: September 2019

Tình nguyện viên cần thiết!

Ứng dụng trực tuyến mới được liên kết với Hệ thống Quản lý Du khách mới và được thiết kế để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như quản lý và theo dõi tình nguyện viên tốt hơn.