Tháng: Tháng Mười Hai 2019

Mã hóa vật lý trong PE @ Oakridge

Oakridge Các giáo viên thể dục Sean Jones và Joe Papola thu hút học sinh mã hóa vật lý trước các sự kiện #hourofcode kỹ thuật số trong lớp học của họ. Nhìn thấy mã hóa hoạt động trong thế giới thực giúp sinh viên của chúng tôi học sâu hơn!