Tháng: September 2020

iPad Ứng dụng - thông tin đăng nhập

Ứng dụng dành cho sinh viên, ngoài Nhóm, hiện được truy cập thông qua Cổng thông tin MyAccess. Đây là cách thực hiện: