Tháng: Tháng Một 2022

Cập nhật mặt nạ

Oakridge Các gia đình, Đây là một cập nhật khác, vì tình huống cụ thể đối với COVID của chúng tôi đang ngày càng phát triển. Một lần nữa, chúng tôi đang đóng khung tất cả APS các quyết định của học khu và trường học dựa trên sự an toàn của học sinh và cộng đồng của chúng tôi. Happy Mask Day! Chúng tôi thật may mắn một cách đáng kinh ngạc rằng APS đã gửi cho các sinh viên và nhân viên của Arlington mỗi người một mặt nạ KN95. Kudos cho Văn phòng Giám đốc […]