Tháng: Tháng Mười Một 2022

Giải thưởng Ngôi sao Tím

Oakridge tự hào thông báo rằng nó đã vinh dự được công nhận với Giải thưởng Ngôi sao màu tím bởi Nhóm Hành động về Quy trình Hỗ trợ Sinh viên Quân sự (MSSPAT). Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để làm cho trường của chúng tôi nổi bật như một nơi học sinh có thể cảm thấy được kết nối, đặc biệt là học sinh của chúng tôi từ các gia đình quân nhân.