CUBE (Tạo sự hiểu biết bằng cách làm giàu) @ Oakridge

Bạn có thể phát hiện ra các góc nhọn, góc phải và góc tù trong đường chạy bằng đá cẩm thạch này không? Đây là một dự án CUBE (Tạo ra sự hiểu biết bằng cách làm giàu). Oakridge học sinh thích một lớp học CUBE hàng tuần, trong đó các em khám phá khía cạnh thú vị của toán học thông qua giải quyết vấn đề, STEAM và các hoạt động khác. Học sinh khám phá mối liên hệ giữa toán học và khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật và công nghệ đồng thời nhận thức được vai trò của toán học trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

khối trong hành động
CUBE đang hoạt động