Uncategorized

Quyên góp Đồ dùng cho Trường học

Oakridge chia sẻ đồ dùng trong các khối lớp và lớp học. Thay vì có một danh sách cung cấp cụ thể cho trường học, chúng tôi có một danh sách các khoản đóng góp. Nếu bạn muốn tặng bất kỳ đồ dùng nào sau đây cho nhà trường, đây là danh sách: Bút chì Bút chì Keo dán Bút chì màu Hồng Tẩy Khăn giấy Có thể rửa được Bút chì màu Tẩy khô […]

Đá nhân ái!

Với nỗ lực thúc đẩy lòng tốt và chia sẻ nó trong cộng đồng của chúng tôi, nhóm ART đã làm việc với các sinh viên và nhân viên để tạo ra một khu vườn đá nhân ái.

Đọc Học hè