Đá nhân ái!

những tảng đá đầy màu sắc với một tảng đá lớn ở giữa được dán nhãn những tảng đá nhân ái

Với nỗ lực thúc đẩy lòng tốt và chia sẻ nó trong cộng đồng của chúng tôi, nhóm ART đã làm việc với các sinh viên và nhân viên để tạo ra một khu vườn đá nhân ái.

tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được bao quanh bởi những tảng đá nhân ái