Tình nguyện viên cần thiết!

Tình nguyện viên / Chaperones:

Năm nay, APS đã đơn giản hóa quy trình đăng ký để giúp các tình nguyện viên và người đi kèm tham gia dễ dàng hơn. Ứng dụng trực tuyến mới được liên kết với Hệ thống Quản lý Du khách mới và được thiết kế để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như quản lý và theo dõi tình nguyện viên tốt hơn.

Quy trình hai bước bao gồm việc hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và mô-đun Trường học An toàn do Tiểu bang bắt buộc. Sau khi hoàn thành, đơn đăng ký có giá trị trong hai năm và cho phép các tình nguyện viên và người đi kèm tình nguyện ở nhiều địa điểm.

Ứng dụng tình nguyện viên

https://apps.raptortech.com/Apply/MjQyMDplbi1VUw==  (TIẾNG ANH)

https://apps.raptortech.com/Apply/MjQyMDplcy1VUw== (NGƯỜI TÂY BAN NHA)