Nghệ thuật

Gặp gỡ đội nghệ thuật

Đội văn nghệ

 

Tên: Lauren Guiffre

Email: Lauren.guiffre @apsva.us

Tên: Emmilu Olsen

Email: emmilu.olsen @apsva.us

IMG_0113

Nhiệm vụ của Phòng Nghệ thuật tại Oakridge là cung cấp một môi trường an toàn, phong phú và tôn trọng, trong đó tất cả trẻ em sẽ phát triển các kỹ năng khái niệm, sự sáng tạo, sự khéo léo và thái độ cần thiết để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa cá nhân.